Tionscadail/Projects

Scríobh Leabhar 2022-2023

Tugann Scríobh Leabhar deis do pháistí bunscoile a gcuid leabhar féin a scríobh, a dhearadh, agus a fhoilsiú as Gaeilge. Cuireann an tionscadal léitheoireacht agus scríbhneoireacht na Gaeilge chun cinn i measc páistí óga.

Tuilleadh eolais: www.forasnagaeilge.ie/scríobhleabhar

Má tá ceist ar bith agat, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh liom ag am ar bith This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Scríobh Leabhar 2022-2023

Tugann Scríobh Leabhar deis do pháistí bunscoile a gcuid leabhar féin a scríobh, a dhearadh, agus a fhoilsiú as Gaeilge. Cuireann an tionscadal léitheoireacht agus scríbhneoireacht na Gaeilge chun cinn i measc páistí óga.

Tuilleadh eolais: www.forasnagaeilge.ie/scríobhleabhar

Má tá ceist ar bith agat, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh liom ag am ar bith This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Tá Ficheall Ionad Tacaíochta Oideachais Bhaile Átha Luain bródúil as a bheith ina chomhpháirtí le Ficheall i 2022/2023.

Cuir Ficheall Chun Cinn i Do Scoil

Buncheachtanna Saor in Aisce

Tá 10 mbuncheacht cruthaithe ag múinteoirí deonacha Ficheall d’aon mhúinteoir ar mhaith leo iad a úsáid ina seomra ranga ó Rang a hAon go Rang a Sé. Tá físeáin sna buncheachtanna a dhear múinteoirí bunscoile in Éirinn, chomh maith le sleamhnáin PowerPoint agus pleananna ceachta. Tá na ceachtanna Ficheall do Scileanna Sóisialta nasctha go sainiúil leis na ceachtanna OSPS agus deartar iad chun tuiscint daltaí a fhorbairt maidir le meas, glacadh le díomua, pleanáil ar aghaidh, béasaíocht, obair foirne, cinnteoireacht, foighne, sábháilte agus contúirteach, teacht aniar agus cleachtas. Má cheapann tú go mbainfeadh do dhaltaí tairbhe as na ceachtanna seo, is féidir leat teacht orthu saor in aisce:

Buncheachtanna Ficheall Saor in Aisce le fáil Anseo

Comórtais Fichille - Féile Fichille

Eagraíonn Ficheall comórtais fichille neamh-iomaíocha atá spraíúil agus cairdiúil do scoileanna darbh ainm Féile Fichille nó Chess Festival i dtéarma a dó. Déanann Ficheall na comórtais seo a eagrú ionas gur féidir le daltaí atá ag foghlaim fichille do scileanna sóisialta i dtéarma a haon béim a chur ar an gcluiche. Bíonn 8 scoil rannpháirteach de ghnáth sna comórtais aon lae agus 150 dalta ag imirt ficheille i halla mór. Níl aon dhuaiseanna ag deireadh an chomórtais aon lae, mar sin níl aon bhrú ort a bheith i d’ardmháistir. Foghlaimaíonn daltaí na bunrudaí agus buaileann siad le agus imríonn siad le daltaí ó scoileanna eile. An rud is fearr ar fad, freastalaíonn foirne fichille ar Féile Fichille ina ngeansaithe/ dathanna scoile. Tá breis eolais faoi na comórtais le fáil anseo. Is é an spriocdháta chun clárú do na comórtais i 2022/2023 ná Dé hAoine, 21 Deireadh Fómhair 2022. Tá sé de nós ag Ficheall comórtais Féile Fichille a eagrú go bliantúil.

Cláraigh do Chomórtais Fichille Féile Fichille Anseo

Deiseanna Eile

 • Cláraigh don Liosta Seachadta - Cláraigh don liosta seachadta anseo le Ficheall chun an nuachtlitir Ficheall a fháil gach dhá mhí.
 • Acmhainní as Gaeilge - Conas Ficheall a Imirt? Seinnliosta físeán as Gaeilge ar YouTube a dhear múinteoirí deonacha Ficheall.
 • Cúrsaí Samhraidh - Eagraíonn Ficheall cúrsaí samhraidh do mhúinteoirí ionas gur féidir leo foghlaim conas ficheall a imirt agus baineann siad leas as na hacmhainní Ficheall darbh ainm Ficheall do Scileanna Sóisialta. Coinnigh súil ar an leathanach FGL Ficheall don eolas is déanaí.
 • Cainéal YouTube - le 9 seinnliosta a bhfuil 82 físeán iontu a chruthaigh múinteoirí deonacha Ficheall, is cinnte go dtiocfaidh tú ar rud éigin anseo a chabhróidh leat.
 • Club Fichille Múinteoirí - Glac ballraíocht sa chlub fichille múinteoirí ar líne a bhíonn ar fáil gach seachtain. Is féidir leat teacht ar bhreis eolais agus clárú anseo
 • Ficheall & Uimhearthacht - Ullmhaigh do Sheachtain na Mata le roinnt gníomhaíochtaí uimhearthachta bunaithe ar fhiceall atá ar fáil anseo.
 • Téigh i dteagmháil - cuir do cheisteanna chuig Ficheall anseo.

 

An Fhoireann Ficheall

Suíomh Gréasáin: www.ficheall.ie

Twitter: @Ficheall_ie

Ficheall Athlone Education Support Centre is proud to partner with Ficheall in 2022/2023.

Promote Chess in Your School

Free Beginner Lessons

Ficheall volunteer teachers have created 10 beginner lessons for any teacher to use in their classroom from 1st to 6th class. The beginner lessons feature videos designed by primary school teachers in Ireland, PowerPoint slides and lesson plans. The Chess for Social Skills lessons are uniquely linked to the SPHE lessons and are designed to develop students’ understanding of respect, accepting defeat, planning ahead, etiquette, teamwork, decision making, patience, safe and unsafe, resilience and practice. If you think your students could benefit from these lessons they are free to access:

Access Free Ficheall Beginner Chess Lessons Here

Féile Fichille Chess Tournaments

As a focus for students learning chess for social skills in term one, Ficheall organise fun and friendly, non-competitive chess tournaments for schools called Féile Fichille or Chess Festival in term two. The one-day tournaments typically involve 8 schools and 150 students playing chess in a large hall. There are no prizes at the end of the one-day tournament so there’s no pressure to be a grandmaster. Students learn the basics and come to meet and play with students from other schools. Best of all, chess teams attend Féile Fichille in their school jerseys/colours. More information on tournaments is available here. The deadline to register for tournaments in 2022/2023 is Friday 21st October 2022. Ficheall plan to organise Féile Fichille tournaments annually. 

Register for Féile Fichille Chess Tournaments Here

Other Opportunities

 • Join the Mailing List - Join the Ficheall mailing list here to receive the Ficheall newsletter every two months
 • Resources as Gaeilge - Conas Ficheall a Imirt? YouTube playlist of videos as gaeilge designed by Ficheall volunteer teachers
 • Summer Courses - Ficheall organise summer courses for teachers to learn how to play chess and use the Ficheall resources called Chess for Social Skills. Keep an eye on the Ficheall CPD page for updates.
 • YouTube Channel - with 9 playlists featuring 82 videos created by volunteer Ficheall teachers, you’ll be sure to find something helpful here
 • Teacher Chess Club - Join the online teacher chess club which is available weekly. More information and sign up here
 • Chess & Numeracy - Get set for Maths Week with some chess-based numeracy activities available here
 • Get in touch - send your queries to Ficheall here.

 

The Ficheall Team

Web: www.ficheall.ie

Twitter: @Ficheall_ie

Bainistíocht Seomra Ranga Múinteoirí ‘Incredible Years’ do Mhúinteoirí i Scoileanna DEIS

Is cúis áthais dúinn fáilte a chur roimh 20 múinteoir go dtí Ionad Tacaíochta Oideachais Bhaile Átha Luain chun tús a chur lena n-oiliúint aghaidh ar aghaidh sa Chlár ‘Incredible Years’ atá éascaithe ag an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS).

Achoimre ar an gClár - Cliocáil ANSEO

Incredible Years Teacher Classroom Management for Teachers in DEIS Schools 2022-2023

Delighted to welcome 20 teachers to Athlone Education Support Centre to start their face to face training in the Incredible Years Programme facilitated by NEPS.

An Overview of the Programme Click HERE

BLAST 2022-2023

Táimid thar a bheith sásta a dhearbhú gur bronnadh 23 cónaitheacht BLAST orainn don bhliain scoile seo chugainn. 

Is í aidhm an tionscnaimh seo ná tacú le himeascadh na bprionsabal agus na bpríomhscileanna a léirítear sa Chairt Ealaíon san Oideachas agus sa Chlár Éire Chruthaitheach (2017-2022), Colún 1 Óige Ildánach.

Guímid gach rath ar na scoileanna agus ealaíontóirí i gceist.

BLAST 2022-2023

We are delighted to confirm that we have been awarded 23 BLAST residencies for the coming school year. 

This initiative aims to support the integration of the principles and key skills outlined in the Arts-in-Education Charter and the Creative Ireland Programme (2017-2022), Pillar 1 Creative Youth.

We wish the schools and the artists involved the very best of luck. 

Comhpháirtíocht Ealaíontóirí Múinteoirí 2022/2023

Is cúis áthais dúinn ocht gCónaitheacht Comhpháirtíochta Ealaíontóirí Múinteoirí a dhearbhú don bhliain scoile seo chugainn.

 • Cuireann TAP feabhas ar na healaíona agus cruthaitheacht san oideachas i mBunscoileanna. 
 • Cuireann TAP feabhas ar an litearthacht, uimhearthacht & sláinte i ngach scoil lena n-áirítear DEIS. Cuirfear TAP ar fáil do gach ionad sa Líonra Ionaid Tacaíochta Oideachais (21 Ionad) i 2022, a bhfuil tacaíocht acu ó chiste na Ranna Oideachais & Éire Chruthaitheach.
 • Is clár fíorspreagúil, nuálach, cruthaitheach é TAP ina bhfhreagraítear do rannpháirtithe agus a chuirtear chun cinn foghlaim ghairmiúil i gcomhair comhpháirtíochta.

Guímid gach rath ar na scoileanna agus ealaíontóirí i gceist.

Teacher Artist Partnership 2022/2023

We are delighted to confirm 8 Teacher Artist Partnership Residencies for the coming school year. 

 • TAP improves the arts and creativity in education in Primary Schools.
 • TAP improves literacy, numeracy & well-being in all schools including DEIS. TAP will be offered across the Education Support Centre Network (21 Centres) in 2022 supported by the Department of Education & Creative Ireland fund. 
 • TAP is a highly motivative, innovative, creative and participant responsive programme that promotes professional learning towards partnership. 

We wish the schools involved and the artists the very best of luck. 

Cnuasaigh Chruthaitheacha 2022-2023

Cnuasaigh Chruthaitheacha 2022-2023

Is cúis áthais dúinn trí Chnuasach Cruthaitheach a dhearbhú don bhliain scoile seo chugainn.

Tá áthas orainn a bheith ag obair le trí bhunscoil áitiúil agus deich n-iarbhunscoil áitiúil sa bhliain acadúil reatha seo. Má tá ceist agat, déan teagmháil le do thoil le Deborah Walsh, Riarthóir.

RíomhphostThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Is í aidhm na scéime seo ná léiriú conas is féidir leis na cleachtais chruthaitheacha tacú le cnuasaigh scoileanna obair a dhéanamh le chéile chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin foghlama rialta thar thréimhse dhá bhliain. Tá sé mar aidhm ag an scéim an méid a leanas a dhéanamh:

 • Bealaí nua oibre agus comhoibrithe idir scoileanna agus na healaíona agus earnáil an chultúir a chur chun cinn.
 • Feabhas a chur ar mhúinteoireacht agus foghlaim.
 • Deis a thabhairt do chnuasaigh scoileanna triail a bhaint as an dearadh, é a chruthú agus comhoibriú a dhéanamh air, cur i bhfeidhm agus meastóireacht tionscadail foghlama chruthaithigh shaincheaptha.
 • Cruthaitheacht foghlaimeoirí agus múinteoirí a fhorbairt.
 • Tuiscint, an eiseamláir éifeachtach í do chleachtas a fhorbairt agus í a chur i bhfeidhm go daingean i scoileanna, má úsáideann cnuasaigh scoileanna, atá ag céimeanna difriúla dá n-aistir, cruthaitheacht sa seomra ranga agus a dhéanann comhpháirtíochtaí fadtéarmacha a fhorbairt.
 • Tugtar deiseanna do scoileanna leis an scéim ‘Cnuasaigh Chruthaitheacha’ rochtain a bheith acu ar dhaoine cruthaitheacha, scileanna agus acmhainní agus tugtar tacaíocht dóibh leas a bhaint as a scileanna agus taithí féin agus iad siúd laistigh dá bpobail i gcoitinne.

Guímid gach rath ar na scoileanna agus ealaíontóirí i gceist.

Creative Clusters 2022-2023

Creative Clusters 2022-2023

We are delighted to confirm 3 Creative Clusters for the coming school year. 

We are delighted to be working with three local primary schools and ten local post-primary schools this current academic year. If you have any questions, please contact Deborah Walsh, Administrator.

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

The purpose of this scheme is to demonstrate how the creative practices can support clusters of schools to work together to address common learning challenges over a two year period. It aims to:

 • Promote new ways of working and collaboration between schools and the arts and cultural sector
 • Improve teaching and learning
 • Provide an opportunity for clusters of schools to experiment, innovate and collaborate on the design, implementation and evaluation of a bespoke creative learning project
 • Develop the creativity of learners and teachers
 • Understand, whether clustering schools at different stages of their journey in using the creativity in the classroom and in developing longer term partnerships is an effective model for developing and embedding practice in schools.
 • The Creative Clusters scheme provides schools with access to creative people, skills and resources and supports them to draw on their own skills and experiences and those within their wider communities

We wish the schools and the artists involved the very best of luck. 

Tionscadail Dhigiteacha

Comórtas FÍS i gcomhar le PDST TiE 2022-2023

Tuilleadh sonraí le teacht.

Digital Projects

FÍS Competition in collaboration with PDST TiE 2022-2023

Further details to follow

Tionscadal STEM d’Iarbhunscoileanna mar chuid den tionscnamh Braislí Cruthaitheacha agus i gcomhar le TUS 2021-2023

Code4Fun: Tionscnamh STEM Iarbhunscoileanna

Táthar ag cur chun cinn deiseanna nua agus iontacha i STEM freisin ag leibhéal iarbhunscoile tríd an tionscnamh Braislí Cruthaitheacha agus i gcomhar le Dámh na hInnealtóireachta i TUS. Tá taithí faighte ag Daltaí Idirbhliana ó chúig iarbhunscoil áitiúil maidir le teicneolaíocht, comhoibriú, nuálaíocht, smaointeoireacht chriticiúil agus fiontraíocht ar bhealach feidhmeach agus praiticiúil le linn a gceardlann seachtainiúil san ollscoil. Tá na scileanna atá siad ag foghlaim na scileanna céanna atá ag teastáil i bhforbairt bogearraí, a luann go sonrach cur chuige Agile i dtaca le códú. Ní mór d’innealtóirí bogearraí cód a oibríonn go feidhmiúil a chur ar fáil a fhreastalaíonn ar na riachtanais ar leith atá ag úinéir táirgí laistigh de ghearrthréimhse. Tá cruthaitheacht shuntasach, obair foirne agus réiteach fadhbanna ag teastáil le haghaidh seo. Cuireann Code4Fun creat straitéise foghlama i bhfeidhm a thugann gnéithe den phróiseas deartha bogearraí Agile caighdeánach tionsclaíoch agus gnéithe den Mhúnla Maastricht Seven Step PBL le chéile ionas gur féidir le daltaí a gcruthaitheacht a chur in iúl chun fadhbanna ón bhfíorshaol a réiteach trí leas a bhaint as teicneolaíocht shuimiúil. Chruthaigh daltaí réitigh nuálacha, theicniúla atá dírithe ar tháirgí, a thaispeáin siad le déanaí san ollscoil.

Áirítear an méid a leanas ina dtionscadail, a thaispeánann úsáid nuálach as arduino, micrighiotáin, braiteoirí, mótair agus ciorcaid:

 • Stáisiún Aimsire gan Sreang
 • Córas Féin-Uiscithe do Phlandaí
 • Tanc Bréige a bhfuil Modúl Leictreach ann
 • Bord Hacaí Aeir
 • Clog Aláraim Éalaitheach
 • Róbat sparáin chun súil a choinneáil ar rudaí cosúil le heochracha, fáinní, uaireadóirí agus cártaí creidmheasa ionas nach gcaillfeá iad.
 • 'Unlocker': An córas slándála gan eochair do dhoirse baile agus oifigí.

Maith sibh don chúig Iarbhunscoil i gceist, lena n-áirítear, The Marist College, Baile Átha Luain; Coláiste Chiaráin, Baile Átha Luain; Our Lady's Bower, Baile Átha Luain; Coláiste Pobail Bhaile Átha Luain, agus Coláiste Pobail an Mhóta. Gabhaimid ár míle buíochas leis an Dr. Enda Fallon agus a fhoireann in Earnáil na hInnealtóireachta i TUS as an tionscadal seo a chur i gcrích. Admhaímid freisin, le buíochas, an maoiniú ón gClár Braislí Cruthaitheacha.

STEM Project for Post Primary Schools as part of the Creative Clusters Initiative and in Collaboration with TUS 2021-2023

Code4Fun: Post Primary Schools STEM Initiative

New and exciting opportunities in STEM are also being promoted at post primary level through the Creative Clusters initiative and in collaboration with the Engineering Faculty in TUS. Transition Year Students from five local post primary schools have been experiencing technology, collaboration, innovation, creative thinking and entrepreneurship in an applied and practical manner during their weekly workshops in the university. The skills they are learning are those required in software development, which specifies an Agile approach to coding. Software engineers must produce functionality working code which meets the specific needs of a product owner within a short timeframe. This requires significant creativity, team work and problem solving. Code4Fun implements a scaffold learning strategy which combines elements of the industry standard Agile software design process with the Maastricht Seven Step PBL Model in order to enable students to express their creativity to solve real problems using interesting technology. Students have created innovative product oriented technical solutions which they presented recently in the college.

Their projects, which show an innovative use of arduino, micro:bits, sensors, motors and circuits include the following:

 • Wireless Weather Station
 • Self-Watering System for Plants
 • Electric Module Toy Tank
 • Air Hockey Table
 • Runaway Alarm Clock
 • Wallet bot to help prevent misplacing items such as keys, rings, watches and credit cards.
 • Unlocker: The keyless security system for home and office doors.

Well done to the 5 Post Primary Schools involved which include The Marist College, Athlone; Coláiste Chiaráin Athlone; Our Lady's Bower, Athlone; Athlone Community College and Moate Community College. Our sincere thanks to Dr. Enda Fallon and his team in the Engineering Faculty in TUS for making this project possible. We also ackowledge with thanks the funding from the Creative Clusters Programme. 

Tionscadal STEM do Bhunscoileanna i gcomhar le Ericsson Baile Átha Luain 2021-2023

Tá Ionad Tacaíochta Oideachais Bhaile Átha Luain ag comhoibriú le Campas Ericsson Bhaile Átha Luain chun oideachas STEM a chur chun cinn i mbunscoileanna áitiúla. Táthar ag cur deiseanna foghlama thar a bheith luachmhar ar fáil i STEM leis an gcomhoibriú seo de réir Ráiteas Beartais Oideachais STEM 2017-2026 na Ranna Oideachais.

EPIC: Tionscnamh STEM Bunscoileanna

Is tionscnamh iontach é ‘Ericsson Primary Introduction to Code’ (EPIC), a cruthaíodh go sainiúil do bhunscoileanna chun páistí óga a chur ar an eolas maidir leis na bunphrionsabail a bhaineann le ríomhairí agus códú. Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh STEM a chur chun cinn do pháistí óga. Tugtar spreagadh do dhaltaí freisin staidéar a dhéanamh ar ábhair STEM agus iad ag dul ar aghaidh go dtí an mheánscoil. Tá Ionad Tacaíochta Oideachais Bhaile Átha Luain ag comhoibriú le Ericsson Baile Átha Luain chun sraith seisiún a chur ar fáil do mhúinteoirí bunscoile áitiúla. Ritheann an clár seo ar “Teach the Teacher Approach” agus innealtóirí bogearraí ón bhfoireann INFUSE i Ericsson ag déanamh uasoiliúna ar mhúinteoirí i STEM agus iad a chur ar a gcumas oideachas a chur ar a gcuid daltaí maidir leis na bunrudaí a bhaineann le códú. Clúdaíonn sraith na gceithre seisiún idirghníomhach an méid a leanas:

 • Achoimre ar an gClár EPIC
 • Foghlaim conas códú a dhéanamh, chomh maith le scileanna ríomhchlárúcháin bunúsacha trí Mhicrighiotáin
 • Cruthaigh scéalta, cluichí agus beochaintí idirghníomhacha trí Scratch
 • Déan leathanach gréasáin simplí a chruthú trí leas a bhaint as HTML agus cuir stíl le gnéithe an leathanaigh ghréasáin trí CSS a úsáid 

Gabhaimid buíochas ó chroí le Barbara Quinn, Bainisteoir Tionscadail Ericsson agus an Fhoireann Infuse Ericsson as an tionscadal seo a chur i gcrích!

STEM Project for Primary Schools in collaboration with Ericsson Athlone 2021-2023

Athlone Education Support Centre is collaborating with Ericsson Athlone  Athlone Campus to promote STEM education in the local primary  schools. This collaboration is providing invaluable learning opportunities in STEM in line with the Department Of Education’s STEM Education Policy Statement 2017-2026.

EPIC: Primary Schools STEM Initiative

Ericsson Primary Introduction to Code (EPIC) is an exciting initiative created specifically for primary schools to introduce young children to the fundamentals of computers and coding. It aims to promote STEM at an early age and encourages students to study STEM subjects as they progress to secondary school level. Athlone ESC is collaborating with Ericsson Athlone to provide a series of sessions for local primary school teachers. This programme runs on a “Teach the Teacher Approach” with software engineers from the INFUSE team in Ericsson upskilling teachers in STEM and enabling them to educate their pupils in the basics of coding. The series of four interactive sessions covers the following:

 • An Overview of the EPIC Programme
 • Learn basic coding and programming skills through Micro:bits
 • Create interactive stories, games and animations through Scratch
 • Build a simple webpage using HTML and add styling to webpage elements using CSS

Our sincere thanks to Barbara Quinn, Project Manager Ericsson and the Infuse Team Ericsson for making this project possible!

Clár Vex IQ Robotics

Tá lúchair ar Ionad Tacaíochta Oideachais Bhaile Átha Luain, i gcomhar le hOllscoil Teicneolaíochta na Mumhan agus Comhairle Contae Uibh Fháilí, a fhógairt seoladh an Chláir Vex IQ Robotics i mBunscoil Edmonton, Cill Lúchainne, an chéad bhunscoil i gCo. na hIarmhí chun páirt a ghlacadh sa chlár seo. Tá daltaí i Rang a Trí agus Rang a Ceathair ag súil go mór lena róbait a chruthú agus agus a bheith rannpháirteach sa chomórtas seo i mbliana. Caith súil ANSEO ar dhúshlán Vex IQ na bliana seo, “Pitching In”.

Vex IQ Robotics Programme

Athlone Education Support Centre in collaboration with Munster Technological University & Offaly County Council is delighted to announce the launch of Vex IQ Robotics Programme in Edmonton N.S., Killucan, the first primary school in Co. Westmeath to participate in this programme. 3rd and 4th Class students are looking forward to building their robots and participating in this year's competition. Check out this year's Vex IQ challenge "Pitching In" HERE 

Something Fishy

Is clár é Something Fishy atá dírithe ar rang a Cúig agus a Sé sa Bhunscoil. Tá sé mar aidhm mic léinn a chur ar an eolas agus oideachas a chur orthu maidir le cáilíocht uisce, iasc, an comhshaol agus slatiascaireacht. Anois le tacaíocht ó Iascach Intíre Éireann, forbraíodh an tionscadal ar dtús i gcomhar le Príomh-Bhord Iascaigh (CFB) agus Ionad Oideachais na Carraige Duibhe (BEC). Tá na pleananna ceachta agus na bileoga gníomhaíochta bunaithe ar an téama ‘Saolré an Bhradáin’ - Bradán. Chun cuairt a thabhairt ar an suíomh Gréasáin cliceáil ar an nasc thíos: somethingfishy.ie

Cliocáil ANSEO le haghaidh tuilleadh eolais. 

 

Something Fishy

Is clár é Something Fishy atá dírithe ar rang a cúig agus a sé sa Bhunscoil. Tá sé mar aidhm mic léinn a chur ar an eolas agus oideachas a chur orthu maidir le cáilíocht uisce, iasc, an comhshaol agus slatiascaireacht. Anois le tacaíocht ó Iascach Intíre Éireann, forbraíodh an tionscadal ar dtús i gcomhar le Príomh-Bhord Iascaigh (CFB) agus Ionad Oideachais na Carraige Duibhe (BEC). Tá na pleananna ceachta agus na bileoga gníomhaíochta bunaithe ar an téama ‘Saolré an Bhradáin’ - Bradán. Chun cuairt a thabhairt ar an suíomh Gréasáin cliceáil ar an nasc thíos: somethingfishy.ie

Click  HERE  for further information. 

 

Díospóireacht CONCERN

Is clár díospóireachta oideachais é Díospóireachtaí Bunscoile Concern atá dírithe ar ranganna bunscoile sinsearacha. Tá sé mar aidhm ag Díospóireachtaí Concern topaicí forbartha a chur i láthair mac léinn agus múinteoirí araon, trí na rúin, cuirfear mic léinn ag caint go poiblí agus bainfidh siad úsáid as scileanna smaointeoireachta ardoird le topaicí mar Athrú Aeráide, Bochtaineacht agus Forbairt Inbhuanaithe a phlé. Tá Concern ar fáil chun tacaíocht a sholáthar do mhúinteoirí agus do mhic léinn. Faigh tuilleadh eolais faoi na Díospóireachtaí Bunscoile Concern anseo: https://www.concern.net/schools-and-youth/debates/primary-school Gheobhaidh gach mac léinn a ghlacfaidh páirt teastais.

CONCERN Debating

Is clár díospóireachta oideachais é Díospóireachtaí Bunscoile Concern atá dírithe ar ranganna bunscoile sinsearacha. Tá sé mar aidhm ag Díospóireachtaí Concern topaicí forbartha a chur i láthair mac léinn agus múinteoirí araon, trí na rúin, cuirfear mic léinn ag caint go poiblí agus bainfidh siad údáid as scileanna smaointeoireachta ardoird le topaicí mar Athrú Aeráide, Bochtaineacht agus Forbairt Inbhuanaithe a phlé. Tá Concern ar fáil chun tacaíocht a sholáthar do mhúinteoirí agus do mhic léinn. Faigh tuilleadh eolais faoi na Díospóireachtaí Bunscoile Concern anseo: https://www.concern.net/schools-and-youth/debates/primary-school Gheobhaidh gach mac léinn a ghlacfaidh páirt teastais.

Tionscadail Shóisialta, Chomhshaoil agus Eolaíochta

Gníomhú ar son na hAeráide: Gairdín Bláthanna Fiáine Aibreán 2022

Bhí ríméad orainn fáilte a chur roimh dhaltaí ó Rang a Ceathair ó Bhunscoil Bhéal Linne go dtí an tIonad ar an 29 Aibreán chun cúnamh a thabhairt dúinn bláthanna fiáine a chur inár ngairdín nua. Rinne muid ceithre chrann úll agus réimse éagsúil síolta bláthanna fiáine a chur, rud ar cheart go leor éan, beach agus féileachán a mhealladh. Gabhaimid buíochas ó chroí lenár ngarraíodóir agus le David Costello, tírdheachóir a bhfuil duaiseanna buaite aige dá chuid sainchomhairle agus tacaíochta.

Social Environmental & Scientific Projects

Climate Action: Wildflower Garden April 2022

We were delighted to welcome 4th Class Pupils from Baylin National School to the Centre on April 29th to help us plant our new wildflower garden. We planted four apple trees and a wonderful variety of wildflower seeds which should help attract lots of birds, bees and butterflies. Our sincere thanks to our gardener and award winning landscaper David Costello for his expert advice and support.

ESCI

The ESCI (Education Support Centres Ireland) website pulls in courses from Education Centres all over the country allowing you view all courses taking place nationwide.

Athlone Education Centre

Location

Athlone Education Centre
Moydrum Road
Athlone
Co. Westmeath

EIRCODE: N37 HO43

Transportation

Local Buses and carparking available

Contact

TEL: +353 90 6420400
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GDPR: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DES logo 2
NDP trans 0